Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Als u een georganiseerde reis (waaronder een Stedentrip) boekt, waarbij de dienstverlener Calsedon Vakanties, Yildirim Reizen of Otla.nl is, gaat u een reisovereenkomst aan met Calsedon Vakanties B.V.. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden Calsedon Vakanties B.V. van toepassing. Een los reiselement (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis. Hetzelfde geldt voor een reis met bestemming binnen Europa en waarbij u het vervoer van en naar de bestemming zelf regelt zonder bemoeienis van ons (tenzij het om een Stedentrip gaat). Op deze situaties is alleen alinea 4 hieronder van toepassing.

2. Als een ander dan een in alinea 1 genoemd bedrijf de organisator van de georganiseerde reis is, gaat u een reisovereenkomst aan met die desbetreffende reisorganisator. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Bij de reisovereenkomst die u in dit geval sluit met de desbetreffende reisorganisator, treedt Calsedon Vakanties B.V. alleen op als bemiddelaar en wordt zij geen partij bij die reisovereenkomst.

3. Als u een reis boekt die niet aan de criteria van een georganiseerde reis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket die u via Calsedon.nl, Yildirimreizen.nl of Otla.nl is geboekt, gaat u een luchtvervoerovereenkomst aan met Sever Holding welke handelt onder Nuhr.nl. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden Nuhr.nl van toepassing. De door u geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

4. Op alle vormen van dienstverlening door Calsedon Vakanties B.V. die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3, zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing. In die gevallen treedt Calsedon Vakanties slechts op als bemiddelaar, en wordt zij geen partij bij de overeenkomst, tussen de reiziger en de dienstverlener.

5. Op alle georganiseerde reizen en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

6. Op alle georganiseerde reizen en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een georganiseerde reis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt als de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of als u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, een en ander ter beoordeling van de Calamiteitencommissie.

Wat is een georganiseerde reis?
Een georganiseerde reis (ook wel pakketreis) is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 
Alle hierboven genoemde voorwaarden zijn u ten tijde van de boeking ter hand gesteld. Zij zijn ook op te vragen bij Calsedon Vakanties B.V., afd. Klantenservice, klantenservice@calsedon.nl en worden op verzoek kosteloos gemaild. Mocht enig onderdeel van deze verwijzing aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen per e-mail op klantenservice@calsedon.nl.