Privacyverklaring Nuhr XL B.V.
Dit is het privacybeleid van NUHR XL B.V. B.V (hierna NUHR XL B.V.). Dit beleid geeft u informatie over de wijze waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze websites en apps voor mobiele apparaten (hierna NUHR XL B.V. Websites).
Over Nuhr XL B.V.
NUHR XL B.V. - gevestigd aan Burgemeester De Vlugtlaan 186, 1063 BS te Amsterdam

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Nuhr XL B.V.
Burgemeester De Vlugtlaan 186
1063 BS Amsterdam
info@nuhr.nl

2. Verwerkte persoonsgegevens
Hoe verzamelen wij uw gegevens
Door u verstrekte gegevens
Wanneer u een vlucht bij ons boekt, contact opneemt met onze klantenservice, zich inschrijft voor onze e-mails of deelneemt aan een promotionele wedstrijd.
We ontvangen uw persoonsgegevens van uw reisagent
We krijgen uw gegevens om uw reserveringen en boekingen te verwerken en uw reizen en aankopen af te handelen.
Via onze website
Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie vindt u in het cookiebeleid op onze website.
Via onze telefooncentrale
Als u ons belt, nemen wij het gesprek op in overeenstemming met de wettelijke vereisten en wordt maximaal 1 jaar bewaard. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

Welke gegevens verwerken wij
▪ NAW gegevens
▪ Geboortedatum
▪ Telefoonnummers
▪ E-mail adres
▪ Toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
▪ Hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.)
▪ welke browser en welke browserversie je gebruikt;
▪ Het door jou gebruikte besturingssysteem
▪ Welke internetserviceprovider je gebruikt;
▪ Jouw IP-adres, dat jouw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan jouw computer.

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Om onze diensten aan u te leveren
Om uw reserveringen en boekingen te kunnen afhandelen en uw reizen en aankopen aan te kunnen bieden, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. We hebben bijvoorbeeld uw naam, paspoortnummer en andere identificerende informatie nodig om uw ticket te kunnen verstrekken. Om u te informeren over wijzigingen in uw vluchtstatus, hebben we uw contactgegevens nodig.

Om u onze onlinediensten aan te bieden
Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën (zie hierboven) is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) uw voorkeur heeft, zodat we onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen

Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. We kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.

4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vind je per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen.
Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt.
In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

5. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?
Uitgangspunt is dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Nuhr XL B.V. als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we je gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.
Wij kunnen toegang tot uw persoonsgegevens geven aan of deze delen met onze groepsmaatschappijen, accommodatie, transportbedrijf, airline partners, uw reisagenten en luchtvaartmaatschappijen.
Voor het faciliteren van uw boekingen en reizen
Om uw reserveringen en boekingen af te handelen en uw reizen en aankopen mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen, andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavenbeheerders en andere ondernemingen die bij uw reizen betrokken zijn. Als u onze diensten afneemt via een reisbureau of een andere partij, delen wij uw persoonsgegevens ook met hen.
Voor ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, social media providers, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen en screeningdiensten. Al deze derden zijn verplicht uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.
Om de orde en veiligheid aan boord te garanderen
Overheidsinstanties.
We kunnen ook door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.
Websites van derden.
Onze websites en mobiele apps bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites of mobiele apps. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Nuhr XL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan hun privacybeleid (indien beschikbaar).

6. Beveiliging gegevens
Nuhr XL B.V. respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Nuhr XL B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

7. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens
Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Nuhr XL B.V. van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Nuhr XL B.V. zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
Recht op gegevensoverdracht
U kunt de gegevens die Nuhr XL B.V. met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Nuhr XL B.V. geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

8. Klachtrecht
Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@calsedon.nl. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Nuhr XL B.V.. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

9. Wijziging van deze Privacyverklaring
Dit privacybeleid is ingegaan op 25 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien.
Nuhr XL B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.